วันอาทิตย์, 01 ตุลาคม 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี
พบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริต ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ โปรดแจ้งสายด่วน 1178 หรือ พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี  
ที่ทำการ 045-366000

Immigration Bureau Online Service

 

จองคิวออนไลน์ / Queue Online  

Surveymonkey

Presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00613425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
284
658
4944
606010
284
14624
613425

Your IP: 3.237.31.191
2023-10-01 15:50

 

คูู่มือประชาชน

1. การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก.PDF

3. การขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15).PDF

4. การขอรับใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16).PDF

5. การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม.PDF

6. การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย.PDF

7. การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก.PDF

8. การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa).PDF

9. การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก.PDF

10. การขอตรวจลงตราประเภทนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่น ที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง.PDF

11. การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสาคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสาคัญถิ่นที่อยู่.PDF

12. การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน.PDF

13. การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย.PDF

14. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522.PDF

15. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514.PDF

16. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520.PDF

18. การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒.PDF

คู่มือสาหรับประชาชน Guide for the citizens.PDF