ตม.จว.อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

เรื่อง มาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19