ตม.จว.อุบลราชธานีประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชาและด้านลาว จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การระงับการเปิด - ปิด จุดผ่อนปรนในพื้นที่ชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563