แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน

‼️ด่วนที่สุด‼️ ประชาสัมพันธ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว2158 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน